Fredag den 22 september 2017

Lobbyingorganisationer

Lobbying- och intresseorganisationer arbetar med att påverka företagandets villkor gentemot allmänheten, politiker och andra beslutsfattare. Organisationerna yttrar sig som remissinstanser, gör egna utredningar, lägger egna förslag på lagstiftning och lämnar konjunkturrapporter.

Svenskt Näringsliv (tidigare SAF) är en intresseorganisation för ett 50-tal anslutna arbetsgivar- och branschförbund. Genom opinionsbildning och remissyttranden arbetar Svenskt Näringsliv för att påverka lagar och regler som syftar till att förbättra företagandets villkor.

Företagarnas Riksorganisation (FR) är en lobbyingorganisation med både direktanslutna företag och anslutna branschförbund, som verkar för näringsfrihet och fri konkurrens. Företagarna driver frågor med en egen riksdagsgrupp i syfte att förbättra företagandets villkor.

FöretagarFörbundet är en lobbyingorganisation med direktanslutna medlemsföretag som arbetar gentemot politiker och beslutsfattare för att förbättra företagandets villkor.

Stiftelsen Den nya Välfärden är en opinionsbildande tankesmedja som arbetar för demokrati, välfärd och företagande. Stiftelsen tar fram egna förslag till förändringar och driver även egna rättsfall.

Dokument

Kontakta SAO:s rådgivare
08-555 113 00

Skicka e-post till SAO
Hemsidan
info@sao.se