Måndag den 25 september 2017

Händelselogg

Varje dag inkommer det en mångfald av frågor till SAO. Vissa har ett givet svar, andra innehåller invecklade frågeställningar som fordrar noggranna analyser av bakgrund och fakta. Många gånger kan frågan ha flera olika lösningar. Det är dessutom bråttom.
Här återges ett urval i kortfattad, anonymiserad form. Alla uppgifter vi hanterar är konfidentiella. Inga detaljer som kan identifiera de företag eller personer som ställer frågorna finns med.

2017-12-31

Ja tack, skicka senaste Nyhetsbrevet

Lägg till info@sao.se som betrodd avsändare,
så får du brevet utan problem.

2017-03-28

Arbetsmiljöinspektion

Ett företag som arbetar med slipning och lackering får besök av Arbetsmiljöinspektionen. Ett föreläggande utfärdas om ett flertal åtgärder spm ska vara klart inom ett visst datum. Företaget anlitar SAO för hjälp med riskanalyser, kartläggning och handlingsplaner för arbetsmiljön. De speciella kraven uppfylls och företaget får godkänt av inspektionen. Nu har företaget en väl genomarbetad och tillfredsställande arbetsmiljö.

2017-03-26

Fastighetsmäklare stjäl affärsinformation

En anställd fastighetsmäklare har sagt upp sig och det uppdagas därefter att mäklaren kopierat affärs- och kundinformation som denne försöker använda för privata intressen. SAO agerar ombud för mäklarföretaget och inleder rättsliga åtgärder. Det resulterar i att fastighetsmäklaren upphör att bearbeta mäklarföretagets kunder, varefter de rättsliga åtgärderna kan dras tillbaka.

2017-03-09

Omfattande alkoholproblem

En person i en konsult-roll dricker alldeles för mycket och det vet alla i företaget. När ett kundföretag kräver att få en annan konsult tvingas företaget göra något åt saken. SAO inleder rehab-åtgärder, som konsulten motvilligt tvingas acceptera. Konsulten får svårigheter att fullgöra sina åligganden mot företaget och kan sägas upp utan tvist.

2017-02-15

Lösning för strulig butikschef

En butikschef återgår till tjänsten som butikschef efter föräldraledighet och kräver både att få tillbaka sin tjänst och vill ändra i tjänsten, så den ska passa de privatabehoven. Naturligtvis medför det problem i relationen med övriga butiksanställda. Företaget anlitar SAO som genomför fackligaförhandlingar och på ett korrekt sätt genomför förändringar. Butikschefen väljer då att arbetsvägra och kan därefter sägas upp från anställningen med fackets medverkan.

2017-01-23

Lösning av kompanjonstvist

En kompanjonstvist som pågått i flera år mellan en grupp delägare i ett kundföretag får sin lösning efter att SAO åtagit sig uppdraget att medla mellan kompanjonerna. Lösningen kom till stånd genom en konstruktion för hur utköp av två delägare konstruerades.

2017-01-10

Konkurrensförbud hos tidigare arbetsgivare

En kandidat till en tjänst hos ett kundföretag vågar inte säga upp sig pga ett omfattande konkurrensförbud som denne iklätt sig mot tidigare arbetsgivare. SAO granskar det gällande anställningavtalet och lämnar rekommendationer. Den aktuella klausulen var inte giltig, varefter den anställde kan säga upp sig och tillträda den nya tjänsten.

2017-01-08

Fyrkantig lösning

Problemställning: En administrativ person som arbetat i ett kundföretag i drygt tjugo år behöver avvecklas för att samarbetet inte fungerat under många år. Personen gör allt tvärtom och sprider en negativ stämning på arbetsplatsen. Trots flera tidigare omorganisationer har personen lyckats hålla sig kvar. SAO genomför förhandlingar med facket och ordnar så att anställningen upphör utan tvist.

2016-12-16

Avveckling av person i ledningsgrupp

En person som sitter i en ledningsgrupp i ett kundföretag ägnar sig på fritiden åt intressen som kundföretaget inte vill förknippas med. Dessa privata intressen har inget med anställningen att göra och intresset utgör inte saklig grund för att säga upp anställningen. SAO åtar sig uppdrag att utreda och lösa frågan. Efter fackliga förhandlingar löses frågan med en uppgörelse och anställningen upphör utan att företaget får betala några extramånader i uppsägningslön.

2016-12-14

Övergång av verksamhet

Ett större kundföretag avser sälja inkråm i ett dotterbolag. Dock måste cerksamheten först minskas, då verksamheten gå med försluster. SAO företräder företaget i förhandlingar med fack om arbetsbrist och genomför övergång av verksamhet.

2016-12-12

Missnöjd ger dålig stämning

En anställd på ett företag är missnöjd med sin arbetssituation och sprider dålig stämning SAO hjälper företaget att avsluta anställningen på ett för samtliga parter bra sätt.

2016-12-10

Krav från Arbetsmiljöinspektionen

Ett företag inom produktion har fått ett inspektionsmeddelande om åtgärder gällande bl a ergonomi och hantering av kemiska produkter, samt rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. SAO hjälper företaget att strukturera upp sitt arbetsmiljöarbete och avhjälpa påpekande genom att upprätta dokument, rutiner, handlingsplaner och genomförande av åtgärder. Vid uppföljningsmöte med inspektionen, godkänns åtgärderna.

2016-12-10

Krav från tidigare anställd

Företag får ett krav på skadestånd från en tidigare anställd avseende ogiltigförklaring av uppsägning. SAO företräder företaget och bestrider skadeståndskravet. Den tidigare anställde driver inte ärendet vidare.

2016-12-08

Olovlig frånvaro

En anställd kommer inte tillbaka efter semester och hör inte heller av sig  till arbetsledningen. Arbetsgivaren gör upprepade försök att komma i kontakt med den anställde och lyckas att få till ett kort möte, där den anställde säger sig inte vilja arbeta kvar. Grov olovlig frånvaro eller egen uppsägning?

SAO ger råd om hantering av skriftlig erinran, genomför förhandling med facket och avslutar anställningen.

2016-12-06

Personalkonflikt

Ett företag har under en längre period haft anställda som mobbar varandra, kollegor och ledning. Tillrättavisningar och varningar till de berörda har inte hjälpt. Problemen har blivit så omfattande att anställda har sjukskrivit sig för att de mår dåligt på jobbet.

SAO ger råd om hur ledningen ska behandla frågorna och åtar sig konsultuppdraget att utreda problemet, genomföra träning med ledningen och ta fram handlingsplaner för att lösa frågorna på längre sikt.

2016-12-02

Sexuella trakasserier

Anställd anklagas av annan anställd för sexuella trakasserier. SAO ger råd om hur företaget skall agera i frågan för att reda ut anklagelserna och inte hamna i domstol.

2016-11-24

Berusad på arbetstid

SAO kontaktas av ett företag som har en anställd som dricker sig berusad på arbetstid. SAO ger rådgivning om hur företaget ska agera ur rehabiliteringshänseende samt vart företaget kan vända sig för att få adekvat hjälp till den anställde.

2016-11-20

Omorganisation

Ett företag behöver göra en större omorganisation för att möta en förändrad marknad och efterfrågan. SAO hjälper till att genomföra omorganisationen och sköter förhandlingar med de anställdas olika fackförbund angående förändrade tjänster och arbetsuppgifter.

2016-11-17

Upprättande av anställningsavtal

Ett företag har inga skriftliga anställningsavtal. SAO hjälper företaget att upprätta verksamhetsanpassade anställningsavtal med tillhörande relevanta bilagor.

2016-11-17

Anställd med alkoholproblem

En anställd har omfattande alkoholproblem. SAO ger rådgivning om vilka skyldigheter företaget har som arbetsgivare samt hur man ska arbeta med rehabiliteringsåtgärder.

2016-11-16

Villkorsändring av ekonomiska skäl

Ett företag befinner sig i en besvärlig ekonomisk situation. Företaget behöver samtliga anställda för verksamheten och vill helst inte göra uppsägningar. För att komma tillrätta med situationen har Företaget bl a förslag på ändrade lönevillkor innebärande en reducering. Företaget har även en plan för kompensering till de anställda, när det vänder.

 SAO hjälper företaget med argument och information till anställda samt förhandling med fack. Samtliga anställda går med på villkorsändringar och företaget har möjlighet att räta upp situationen.

2016-11-13

Felaktig uppsägning

Företag har sagt upp en anställd och gjort alla tänkbara fel. Skadeståndskrav riktas mot företaget från facket. SAO ger rättsliga bedömningar och anlitas för att göra det bästa av situationen.

2016-11-10

Minskade körningar

Företag inom transportsektorn har fått minskade körningar i strid med gällande avtal. SAO advokat ger råd om tolkning av avtal, samt rekommendation om lämpliga åtgärder.

2016-11-10

Kickad VD sprider negativa uppgifter

En anställd fd VD  sprider negativa uppgifter om sin tidigare arbetsgivare. Företaget lider skada av detta. SAO ger råd och lämnar anvisningar för hur företaget ska agera. SAO advokat anlitas och driver ärendet.

2016-11-10

Granskning av kontrakt

Företag vill ha råd angående tolkning av avtal gällande ett kommande uppdrag. Motparten är ett utländskt företag och kontraktet bygger på uppdragsgivarens lokala lagstiftning. SAO ger råd om tolkning av kontraktet och belyser de risker som föreligger. Företaget agerar själv.

2016-11-10

Samarbetsavtal

Företag ska inleda ett samarbete med ett annat företag. Vill ha råd om hur detta skall regleras i ett samarbetsavtal. SAO ger råd och belyser viktiga frågor. Advokat anlitas för att upprätta ett samarbetsavtal.

2016-11-10

Tolkning av regel

Företaget har ett avtal med ett annat företag. Parterna är oense om hur avtalet ska tolkas. SAO ger råd om gällande regler och tolkning av avtalet.

2016-11-03

Personalhandbok

Ett företag behöver upprätta en personalhandbok. Företaget vill ha ett strukturerat innehåll med aktuella policys och riktlinjer och förtydligande, som komplement till anställningsavtalen.

SAO hjälper företaget att skriva en personalhandbok som ska implementeras i företaget under hösten.

2016-10-24

Stöld företagshemligheter

En tidigare anställd på ett företag har stulit företagshemligheter och har startat en konkurrerande verksamhet. SAO hjälper företaget att agera mot den f.d. anställde.

2016-10-24

Retroaktiv rättning av pensionsavsättningar

Ett företag, som enligt kollektivavtal skulle gjort vissa pensionsavsättningar, har felaktigt förväxlat försäkringsbetalningar med pensionsavsättningar. SAO hjälper företaget med att kontakta relevanta pensionsbolag samt räkna ut vilka premier som retroaktivt ska betalas.

2016-10-24

Företag vill att anställd övergår till konsult

Ett företag har en anställd som företaget vill ska börja arbeta som konsult istället. SAO hjälper till med rådgivning om hur ett avtal ska utformas för att den anställde inte ska räkans som anställd i arbetsrättsligt och skatterättsligt hänseende.

2016-10-21

Uppsägning av gravid

Ett kundföretag ska i ett besparingsprogram säga upp flera anställda för att spara pengar. En gravid anställd hävdar att en kommande uppsägning innebär diskriminering, varför företaget behövt få klarhet i vad som gäller. SAO genomför en rättsutredning och åtar sig att företräda företaget i förhandlingar om uppsägningar. Uppsägningarna genomförs och den gravida kvinnan ansågs inte blivit diskriminerad genom uppsägningen.

2016-10-20

Inte kompetent konsult

Ett företag har en konsult anställd som inte är kompetent för det arbete han ska utföra. Företaget kan inte sälja hans tjänster gentemot kunder och får på grund av detta en ohållbar ekonomisk situation. SAO hjälper till med att säga upp den anställde på grund av arbetsbrist.

2016-10-20

Anställd är hotfull

Ett företag har en anställd som under en längre tid betett sig hotfullt och otrevligt mot sina kollegor. Flera kollegor har hotat att säga upp sig om inte situationen förändras. SAO hjälper bolaget att varsla den anställde om avsked samt genomför överläggning med facket.

2016-10-19

Överenskommelse om avslut av anställning

Ett företag har haft svårigheter att hitta omplaceringsmöjligheter för en anställd med långvarig frånvaro pga arbetets fysiska karaktär. SAO hjälper företaget med genomförande av facklig förhandling och förslag till överenskommelse som accepteras av båda parter.

2016-10-17

Felaktig order

Anställd i företag missköter arbetet. Kund riktar krav mot företaget för ekonomisk skada. Företaget vill agera mot den anställde. SAO ger råd om begreppet saklig grund för uppsägning och anvisningar för hur företaget ska agera i frågan om skada mot kunden.

2016-10-17

Uppsägning av anställd som inte skött sitt arbete

Fföretag har en anställd som inte sköter sitt arbete och trakasserar kollegor. SAO hjälper företaget att genomföra uppsägningsprocessen och avveckla den anställde på ett bra sätt för samtliga inblandade parter.

2016-10-16

Anställd säger upp sig, börjar hos konkurrent

En anställd säger upp sig och vägrar att arbeta under uppsägningstid. Företaget får kännedom om att den anställde direkt börjat hos konkurrent. SAO ger råd om gällande regler och anvisningar om hur företaget ska agera.

2016-10-16

Byggbolag får inte betalt

Ett byggbolag har inte fått betalt för utfört arbete i en entreprenad. SAO hjälper bolaget att vidta rättsliga åtgärder mot byggherren.

2016-10-16

Domännamn

En tidigare anställd i ett tjänsteföretag har registrerat företagets domännamn i sitt eget namn. När den anställde blir avskedad tar han med sig domännamnet och startar en konkurrerande verksamhet, i vilken han använder domännamnet. SAO hjälper bolaget att vidta rättsliga åtgärder gentemot den tidigare anställde för att få tillbaka domännamnet.

2016-10-16

Trakasserier anställda emellan

Tjänsteföretag har problem med trakasserier anställda emellan. En anställd vill inte gå till arbetet då hon känner sig trakasserad av två andra anställda. SAO kopplas in och ger ledningen rådgivning om hur de ska agera för att försöka lösa situationen. En av SAO:s externa samarbetspartners kopplas in för att arbeta med arbetsgruppen.

2016-10-15

Olika regler vid sammanslagning

Företag har gått ihop med ett annat företag. Plötsligt gäller olika regler inom företaget. Företaget vill ha råd om hur man ska agera på ett korrekt sätt för att åstadkomma lika regler för alla och lösa uppkomna motsättningar. SAO granskar underlag och ger råd . SAO anlitas för genomförande av processen.

2016-10-15

Föräldraledighet

Anställd återgår från föräldraledighet, men tjänsten finns inte kvar på grund av att verksamheten ändrat inriktning. Företaget vill ha råd om hur man ska agera arbetsrättsligt korrekt, måste man omplacera, kan man säga upp, hur bör företaget förfara utan att bryta mot lagens regler? SAO ger råd.

2016-10-13

Förskingring - fråga om avsked

Anställd som sköter dagskassa registrerar inte en försäljning, utan hävdar att ett köp ska faktureras kund, men är inte fakturerad och underlag för fakturan saknas. Den anställde nekar till förskingring. SAO granskar underlagen och lämnar rekommendation om åtgärd, som företaget följer.

2016-10-12

Agent och regler för provision

Företaget är agent och förhandlar med sin motpart om nya villkor för agentförhållandet. SAO ger råd om tolkning av avtalet och de regler som gäller vid dessa förhållanden.

2016-10-12

Avtalsbrott från underleverantör

Företag säljer en produkt som tillverkas via underleverantör. Via en kund blir det känt att underleverantören ”vid sidan om” säljer produkten i egen regi till företagets kunder. SAO ger råd om tolkning om rättsliga förhållanden och ingångna avtal.  Advokat anlitas och riktar krav mot underleverantören.

2016-10-12

Tvist med leverantör

Företag köper varor av leverantör. Tvist uppstår om kvaliteten på varorna. Leverantören inleder leveransvägran och vägrar kompensera företaget för bristerna. SAO advokat ger råd och företaget agerar själv.

2016-10-12

Motarbetas av hyresvärd

Företag hyr lokal av bostadsrättsförening. BRF fullföljer inte skyldigheter mot lokalhyresgästen. Företaget riktar krav mot BRF. Boende i BRF orsakar skada för företaget genom att slå av strömmen och hindra tillträde till företagets utrymmen. SAO ger råd om vad som gäller enligt lag och avtal, företaget agerar själv.

2016-10-10

Sänkt lön

Företag står inför omfattande uppsägningar. Kan man med gällande lagregler och anställningsavtal frångå löneökningar och undvika uppsägningar. SAO ger råd om gällande lagregler och de individuella anställningsavtalen.

2016-10-05

Fackliga trakasserier

Flera anställda inom företaget utsätts för trakasserier från en facklig företrädare pga att företaget vill säga upp en anställd. SAO granskar underlag och ger råd. SAO anlitas för genomförande av processen.

2016-09-29

Eget kollektivavtal

Ett industriföretag har hotats av blockad från flera fackliga organisationer för att de vägrar att teckna fackens kollektivavtal.

SAO ger rådgivning i frågorna och åtar sig konsultuppdraget att företräda företaget i förhandlingarna. Efter flera möten accepterar facken att det tecknas ett företagsanpassat kollektivavtal, som utgår från arbetsplatsens förutsättningar och de anställdas önskemål.

2016-09-29

Omfattande företagsuppköp

Ett stort kundföretag med 14 arbetsplatser har förvärvat ett konkurrerande företag i samma storlek. Avsikten är att slå ihop verksamheterna i ett nytt bolag, samtidigt som vissa tjänster blir övertaliga.

SAO ger rådgivning om hur frågorna ska hanteras och åtar sig konsultuppdrag att genomföra sammanslagningen.

2016-09-26

Uppsägning av lokalkontrakt

Företag blir muntligen uppsagd från sitt lokalkontrakt och riskerar att inte ha lokal för sin verksamhet. SAO hjälper företaget att tillvarata sina rättigheter gentemot hyresvärden.

2016-09-24

Arbets skador på fastighet

Ett företag har gjort en större renovering av en fastighet. En underleverantör har orsakat skador på fastigheten under arbetets gång och en tvist har uppstått mellan företaget och fastighetsägaren. SAO ger råd om hur företaget ska gå vidare med krav mot underleverantören.

2016-09-24

Aktieägaravtal

Ett företag behöver hjälp att upprätta ett aktieägaravtal mellan två delägare. Företaget vänder sig till  SAO för att få hjälp med utformningen av avtalet.

2016-09-24

Avsluta vikariat

Ett företag har anställt en vikarie som inte klarade av att utföra sina arbetsuppgifter. SAO hjälper företaget att avsluta vikariatet i förtid.

2016-09-24

Förlorade kunder gav ekonomiska svårigheter

Ett företag har förlorat många viktiga kunder och har till följd av detta råkat i stora ekonomiska svårigheter. Företaget behöver säga upp ett antal anställda till följd av detta. SAO hjälper företaget att upprätta varselframställan till Arbetsförmedlingen och berörda fackliga organisationer samt att genomföra förhandlingarna.

2016-09-20

Avsluta provanställning med allvarligt sjuk

Ett företag behöver avsluta en provanställning av en arbetstagare som lider av en allvarlig sjukdom. SAO ger råd om hur anställningen ska avslutas på ett korrekt sätt, utan att företaget ska behöva hamna i en konflikt med den anställde eller berört fackförbund.

2016-09-20

Illojal säljare

En säljare på ett företag är grovt illojal mot arbetsgivaren genom att försöka förmå en kund att anlita ett konkurrerande bolag. Säljaren varslas om avsked och SAO hjälper företaget att avsluta anställningen.

2016-09-19

VD avtal

Ett företag ska anställa en extern vd. Företaget ber SAO om råd om villkor i avtalet och även vissa skrivningar för att säkerställa avtalets giltighet enligt företagets behov.

2016-09-19

Nya anställningsavtal med villkor för bonus

Ett företag vill ändra lönesättningsmodell och införa en prövotid efter överenskommelse med de anställda. SAO upprättar nya anställningsavtal med villkorad lönemodell under en prövotid.

2016-09-17

Avskedande av anställd

En anställd i ett företag har bedrivit med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. SAO företräder företaget och hjälper till att avskeda den anställde då denne varit grovt illojal mot arbetsgivaren.

2016-09-17

Tecknande av kollektivavtal

Ett företag står inför att teckna ett kollektivavtal. SAO hjälper till med att gå igenom avtalstexten och föreslår förändringar och tillägg för att få avtalstexten så relevant och verksamhetsanpassad som möjlig.

2016-09-17

Upprättande av avtal

Ett företag ska hyra ut personal till en kund. SAO hjälper till med att skriva ett avtal som reglerar uthyrningen och som skyddar företaget mot rekryteringsförsök från det inhyrande bolagets sida.

2016-09-16

Arbetsmiljökrav

Arbetsmiljöverket gör besök hos ett företag och konstaterar att företaget inte uppfyller de arbetsmiljökrav som ställs. SAO hjälper företaget att systematisera sitt arbetsmiljöarbete och upprätta nödvändiga policys och dokument.

2016-09-16

Agentavtal

Ett bolag vill upprätta ett agentavtal. SAO hjälper till med att författa avtalet utifrån bolagets behov och önskemål.

2016-09-16

Konkurrerande verksamhet

En anställd i ett tjänsteföretag startar vid sidan av sin anställning en konkurrerande verksamhet. SAO kopplas in och hjälper till att avskeda den anställde då denne genom sitt agerande förfarit grovt illojalt mot sin arbetsgivare.

2016-09-16

Bolagsförsäljning till utländskt bolag

Bolagsmännen i ett konsultbolag vill sälja merparten av bolaget till ett utlandsägt bolag. SAO hjälper till att se över köpeavtalet och föreslår ändringar och tillägg av avtalet för att tillgodose bolagsmännens intressen vid försäljningen.

2016-09-16

Konkurrensklausul

Konsultbolag har problem med att anställda säger upp sig och tar med sig bolagets kunder till konkurrenter. SAO hjälper bolaget att se över anställningsavtalen och skriva in en konkurrensklausul.

2016-09-15

Flytt av verksamhet

Företag vill flytta sin verksamhet till annan ort. SAO ger rådgivning om vad företaget måste vidta för åtgärder för att kunna genomföra verksamhetsflytten på ett korrekt sätt.

2016-09-13

Anställningsavtal

Ett stort antal företag arbetar nu tillsammans med SAO med att se över och komplettera sina anställningsavtal. Fler och fler företag upplever att de anställningsavtal man använt sig av inte reglerar flera frågor av vikt för företaget, till exempel sekretessåtaganden och konkurrensklausuler.

2016-09-13

Överprövning av offentlig upphandling

Företag har förlorat en offentlig upphandling. Endast två företag lämnade anbud. Den vinnande partens anbud var med ett kraftigt underpris och har motiverats med oriktiga uppgifter. Ärenden måste överklagas inom 48 timmar. SAO advokat vidtar rättslig genomgång. Advokaten anlitas och upphandlingen bestrids. Resultatet är att upphandlingen måste göras om.

2016-09-13

Arbetsbrist samtidigt som anställningsbehov

Företag har p.g.a. finanskrisen förlorat flera uppdrag och viss grupp av anställda kan inte sysselsättas. Samtidigt har företaget högtryck inom ett annat område. Vill ha råd om hur de kan och får göra. SAO ger råd och anlitas för genomförande av uppsägningar - utan att hamna i domstol.

2016-09-10

Krav på kollektivavtal

Företag hotas av blockad från facket för att man vägrar teckna kollektiv-avtal. SAO ger råd. SAO anlitas och företräder företaget mot facket.

2016-09-05

Saklig grund för uppsägning

Företag står i begrepp att försöka säga upp en anställd som länge motarbetat företaget och som missköter sina uppgifter. SAO advokat granskar underlag och ger råd och anvisningar för hur företaget ska agera i frågan. SAO advokat anlitas för att genomföra den kommande åtgärden.

2016-09-05

Samägandeavtal

Ägaren till ett företag har ett samägandeavtal för en fastighet med syskon. Parterna är oense om allt som rör fastigheten. SAO ger råd om gällande regler och hur företagaren ska förfara för att lösa tvistiga frågor.