Main content section
Visar samtliga nyheter

Aktuella händelser

Varje dag inkommer det en mångfald av frågor till SAO. Vissa har ett givet svar, andra innehåller invecklade frågeställningar som fordrar noggranna analyser av bakgrund och fakta. Många gånger kan frågan ha flera olika lösningar. Det är dessutom bråttom. Här återges ett urval i kortfattad, anonymiserad form.

Insatser för att rädda företag - corona

mars 19, 2020

SAO har fått många förfrågningar om vilka regler som gäller och hur företagen kan få hjälp i dessa tider. Vi företräder…

Läs mer

Sekretessklausul

februari 18, 2020

Ett företag behöver se över sin sekretessklausul i anställningsavtalen. SAO ger råd för skrivning och ändring i gälland…

Läs mer

Arbetsmiljöinspektion

februari 5, 2020

Ett företag som arbetar med slipning och lackering får besök av Arbetsmiljöinspektionen.

Läs mer

Avveckla tjänst

januari 15, 2020

Ett medlemsföretag inom elektronikbranschen behövde avveckla en tjänst på grund av vikande orderingång och pressad ekon…

Läs mer

Granskning av kontrakt

december 10, 2018

Företag vill ha råd angående tolkning av avtal gällande ett kommande uppdrag.

Läs mer

Krav från Arbetsmiljöinspektionen

december 10, 2018

Ett företag inom produktion har fått ett inspektionsmeddelande om åtgärder gällande bl a ergonomi och hantering av produkter

Läs mer

Missnöjd ger dålig stämning

december 10, 2018

En anställd på ett företag är missnöjd med sin arbetssituation och sprider dålig stämning. 

Läs mer

Omorganisation

december 10, 2018

Ett företag behöver göra en större omorganisation för att möta en förändrad marknad och efterfrågan.

Läs mer

Personalhandbok

december 10, 2018

Ett företag behöver upprätta en personalhandbok.

Läs mer

Stöld företagshemligheter

december 10, 2018

En tidigare anställd på ett företag har stulit företagshemligheter och har startat en konkurrerande verksamhet.

Läs mer

Olovlig frånvaro

december 4, 2018

En anställd kommer inte tillbaka efter semester och hör inte heller av sig till arbetsledningen. 

Läs mer

Skilsmässa

november 16, 2018

Ägaren till ett företag genomgår en skilsmässa och behöver råd och praktisk hjälp med att fullborda skilsmässan…

Läs mer

Sexuella trakasserier som sopats under mattan – löstes….

november 15, 2018

I ett kundbolag har en kvinnlig anställd under en julaktivitet utsatts för sexuella trakasserier från avdelningsansvari…

Läs mer

Trakasserier mot anställda - löste sig med en handlingsplan….

november 15, 2018

I ett kundbolag har flera anställda vänt sig till ledningen och anmält att de utsatts för upprepade trakasserier av en…

Läs mer

Överenskommelse i komplicerad tvist....

mars 22, 2018

Ett kundbolag, har varit indragen i en komplicerad tvist om datakonsultuppdrag, som inte kunde lösas med rättslig prövn…

Läs mer

Klarsynt lönemodell ökade lönsamheten....

mars 22, 2018

Ett kundbolag, där försäljningen av efterfrågade produkter stannat av som en följd av att inkonsekvent lönesystem och s…

Läs mer

Agent och regler för provision

december 28, 2017

Företaget är agent och förhandlar med sin motpart om nya villkor för agentförhållandet.

Läs mer

Bolagsförsäljning till utländskt bolag

december 28, 2017

Bolagsmännen i ett konsultbolag vill sälja merparten av bolaget till ett utlandsägt bolag.

Läs mer

Flytt av verksamhet

december 28, 2017

Företag vill flytta sin verksamhet till annan ort. 

Läs mer

Saklig grund för uppsägning

december 28, 2017

Företag står i begrepp att försöka säga upp en anställd som länge motarbetat företaget och som missköter sina uppgifter.

Läs mer

Aktieägaravtal

december 27, 2017

Ett företag behöver hjälp att upprätta ett aktieägaravtal mellan två delägare.

Läs mer

Anställningsavtal

december 27, 2017

Ett stort antal företag arbetar nu tillsammans med SAO med att se över och komplettera sina anställningsavtal.

Läs mer

Arbetsskador på fastighet

december 27, 2017

Ett företag har gjort en större renovering av en fastighet. En underleverantör har orsakat skador på fastigheten

Läs mer

Avsluta vikariat

december 27, 2017

Ett företag har anställt en vikarie som inte klarade av att utföra sina arbetsuppgifter.

Läs mer

Avtalsbrott från underleverantör

december 27, 2017

Företag säljer en produkt som tillverkas via underleverantör. Via en kund blir det känt att underleverantören ”vid sidan om” säljer produkten i egen regi till företagets kunder.

Läs mer

Lösning för strulig butikschef

december 27, 2017

En butikschef återgår till tjänsten som butikschef efter föräldraledighet och kräver både att få tillbaka sin tjänst och vill ändra i tjänsten, så den ska passa de privata behoven.

Läs mer

Motarbetas av hyresvärd

december 27, 2017

Företag hyr lokal av bostadsrättsförening. BRF fullföljer inte skyldigheter mot lokalhyresgästen.

Läs mer

Omfattande företagsuppköp

december 27, 2017

Ett stort kundföretag med 14 arbetsplatser har förvärvat ett konkurrerande företag i samma storlek.

Läs mer

Samägandeavtal

december 27, 2017

Ägaren till ett företag har ett samägandeavtal för en fastighet med syskon.

Läs mer

Sänkt lön

december 27, 2017

Företag står inför omfattande uppsägningar. 

Läs mer

Tvist med leverantör

december 27, 2017

Företag köper varor av leverantör. Tvist uppstår om kvaliteten på varorna.

Läs mer

Överprövning av offentlig upphandling

december 27, 2017

Företag har förlorat en offentlig upphandling.

Läs mer

Arbetsbrist samtidigt som anställningsbehov

december 26, 2017

Företag har p.g.a. finanskrisen förlorat flera uppdrag och viss grupp av anställda kan inte sysselsättas.

Läs mer

Krav på kollektivavtal

december 26, 2017

Företag hotas av blockad från facket för att man vägrar teckna kollektiv-avtal.

Läs mer

Inte kompetent konsult

december 23, 2017

Ett företag har en konsult anställd som inte är kompetent för det arbete han ska utföra. 

Läs mer

Anställd är hotfull

december 22, 2017

Ett företag har en anställd som under en längre tid betett sig hotfullt och otrevligt mot sina kollegor.

Läs mer

Lösning av kompanjonstvist

december 22, 2017

En kompanjonstvist som pågått i flera år mellan en grupp delägare i ett kundföretag

Läs mer

Konkurrensförbud hos tidigare arbetsgivare

december 21, 2017

En kandidat till en tjänst hos ett kundföretag vågar inte säga upp sig pga ett omfattande konkurrensförbud som denne iklätt sig mot tidigare arbetsgivare.

Läs mer

Överenskommelse om avslut av anställning

december 21, 2017

Ett företag har haft svårigheter att hitta omplaceringsmöjligheter för en anställd med långvarig frånvaro pga arbetets fysiska karaktär.

Läs mer

Avveckling av person i ledningsgrupp

december 20, 2017

En person som sitter i en ledningsgrupp i ett kundföretag ägnar sig på fritiden åt intressen som kundföretaget inte vill förknippas med

Läs mer

Felaktig order

december 20, 2017

Anställd i företag missköter arbetet. Kund riktar krav mot företaget för ekonomisk skada.

Läs mer

Fyrkantig lösning

december 20, 2017

Problemställning: En administrativ person som arbetat i ett kundföretag i drygt tjugo år behöver avvecklas för att samarbetet inte fungerat under många år.

Läs mer

Företag vill att anställd övergår till konsult

december 19, 2017

Ett företag har en anställd som företaget vill ska börja arbeta som konsult istället.

Läs mer

Uppsägning av anställd som inte skött sitt arbete

december 19, 2017

Företag har en anställd som inte sköter sitt arbete och trakasserar kollegor.

Läs mer

Övergång av verksamhet

december 19, 2017

Ett större kundföretag avser sälja inkråmet i ett dotterbolag. 

Läs mer

Anställd säger upp sig, börjar hos konkurrent

december 18, 2017

En anställd säger upp sig och vägrar att arbeta under uppsägningstid.

Läs mer

Agentavtal

december 15, 2017

Ett bolag vill upprätta ett agentavtal.

Läs mer

Eget kollektivavtal

december 15, 2017

Ett industriföretag har hotats av blockad från flera fackliga organisationer för att de vägrar att teckna fackens kollektivavtal.

Läs mer

Förskingring - fråga om avsked

december 15, 2017

Anställd som sköter dagskassa registrerar inte en försäljning, utan hävdar att ett köp ska faktureras kund, men är inte fakturerad och underlag för fakturan saknas.

Läs mer

Föräldraledighet

december 15, 2017

Anställd återgår från föräldraledighet, men tjänsten finns inte kvar på grund av att verksamheten ändrat inriktning.

Läs mer

Konkurrerande verksamhet

december 15, 2017

En anställd i ett tjänsteföretag startar vid sidan av sin anställning en konkurrerande verksamhet.

Läs mer

Krav från tidigare anställd

december 14, 2017

Företag får ett krav på skadestånd från en tidigare anställd avseende ogiltigförklaring av uppsägning.

Läs mer

Samarbetsavtal

december 14, 2017

Företag ska inleda ett samarbete med ett annat företag.

Läs mer

Tolkning av regel

december 14, 2017

Företaget har ett avtal med ett annat företag. Parterna är oense om hur avtalet ska tolkas. 

Läs mer

Personalkonflikt

december 13, 2017

Ett företag har under en längre period haft anställda som mobbar varandra, kollegor och ledning. 

Läs mer

Retroaktiv rättning av pensionsavsättningar

december 12, 2017

Ett företag, som enligt kollektivavtal skulle gjort vissa pensionsavsättningar, har felaktigt förväxlat försäkringsbetalningar med pensionsavsättningar.

Läs mer

Sexuella trakasserier

december 12, 2017

Anställd anklagas av annan anställd för sexuella trakasserier.

Läs mer

Berusad på arbetstid

december 11, 2017

SAO kontaktas av ett företag som har en anställd som dricker sig berusad på arbetstid.

Läs mer

Uppsägning av gravid

december 11, 2017

Ett kundföretag ska i ett besparingsprogram säga upp flera anställda för att spara pengar.

Läs mer

Upprättande av anställningsavtal

december 7, 2017

Ett företag har inga skriftliga anställningsavtal. 

Läs mer

Villkorsändring av ekonomiska skäl

december 7, 2017

Ett företag befinner sig i en besvärlig ekonomisk situation.

Läs mer

Anställd med alkoholproblem

december 6, 2017

En anställd har omfattande alkoholproblem.

Läs mer

Avsluta provanställning med allvarligt sjuk

december 5, 2017

Ett företag behöver avsluta en provanställning av en arbetstagare som lider av en allvarlig sjukdom.

Läs mer

Byggbolag får inte betalt

december 5, 2017

Ett byggbolag har inte fått betalt för utfört arbete i en entreprenad.

Läs mer

Fastighetsmäklare stjäl affärsinformation

december 5, 2017

En anställd fastighetsmäklare har sagt upp sig och det uppdagas därefter att mäklaren kopierat affärs- och kundinformation som denne försöker använda för privata intressen.

Läs mer

Felaktig uppsägning

december 5, 2017

Företag har sagt upp en anställd och gjort alla tänkbara fel. 

Läs mer

Förlorade kunder gav ekonomiska svårigheter

december 5, 2017

Ett företag har förlorat många viktiga kunder och har till följd av detta råkat i stora ekonomiska svårigheter. 

Läs mer

Minskade körningar

december 5, 2017

Företag inom transportsektorn har fått minskade körningar i strid med gällande avtal.

Läs mer

Uppsägning av lokalkontrakt

december 5, 2017

Företag blir muntligen uppsagd från sitt lokalkontrakt och riskerar att inte ha lokal för sin verksamhet.

Läs mer

Domännamn

december 4, 2017

En tidigare anställd i ett tjänsteföretag har registrerat företagets domännamn i sitt eget namn.

Läs mer

Illojal säljare

december 4, 2017

En säljare på ett företag är grovt illojal mot arbetsgivaren genom att försöka förmå en kund att anlita ett konkurrerande bolag. 

Läs mer

Kickad VD sprider negativa uppgifter

december 4, 2017

En anställd fd VD sprider negativa uppgifter om sin tidigare arbetsgivare.

Läs mer

VD avtal

december 4, 2017

Ett företag ska anställa en extern vd.

Läs mer

Avskedande av anställd

december 3, 2017

En anställd i ett företag har bedrivit med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. 

Läs mer

Nya anställningsavtal med villkor för bonus

december 3, 2017

Ett företag vill ändra lönesättningsmodell och införa en prövotid efter överenskommelse med de anställda.

Läs mer

Omfattande alkoholproblem

december 3, 2017

En person i en konsult-roll dricker alldeles för mycket och det vet alla i företaget. 

Läs mer

Trakasserier anställda emellan

december 3, 2017

Tjänsteföretag har problem med trakasserier anställda emellan.

Läs mer

Arbetsmiljökrav

december 2, 2017

Arbetsmiljöverket gör besök hos ett företag och konstaterar att företaget inte uppfyller de arbetsmiljökrav som ställs.

Läs mer

Fackliga trakasserier

december 2, 2017

Flera anställda inom företaget utsätts för trakasserier från en facklig företrädare pga att företaget vill säga upp en anställd. 

Läs mer

Olika regler vid sammanslagning

december 2, 2017

Företag har gått ihop med ett annat företag. Plötsligt gäller olika regler inom företaget. 

Läs mer

Tecknande av kollektivavtal

december 2, 2017

Ett företag står inför att teckna ett kollektivavtal.

Läs mer

Upprättande av avtal

december 2, 2017

Ett företag ska hyra ut personal till en kund.

Läs mer

Varning erbjudande faktura

november 13, 2017

Enova / Skandinavisk Handelstjänst AB har under april och maj skickat ut ett erbjudande om köp av annons till en mängd…

Läs mer

"Ångerrätt" vid egen uppsägning

november 13, 2017

AD 2012 nr 30
En arbetstagare sade, efter en dispyt med en arbetsledare, upp sig själv. Detta inträffade en fredagse…

Läs mer

Omfattande arbetsbrist

november 13, 2017

Företag måste vidta omfattande personalreduceringar i strid med lagens turordningsregler (vi har åtskilliga sådan…

Läs mer

Översättning av avtal

november 13, 2017

Ett företag behöver hjälp med att översätta ett försäljningsavtal från engelska till svenska. SAO hjälper till me…

Läs mer

Butikschef når inte budget

november 13, 2017

Ett företag har en butikschef som inte når upp till fastställd försäljningsbudget. SAO ger råd om hur företaget ska age…

Läs mer

Grovt illojal

november 13, 2017

Grovt illojal, startat konkurrerande verksamhet
Ett företag har avskedat en anställd som varit gr…

Läs mer

Hävt köp av maskin

november 13, 2017

Ett företag har köpt en maskin som inte fungerade och var tvungna att häva köpet. Företaget har fått kostnadsansp…

Läs mer

Otrevlig mot kollegor

november 13, 2017

En anställd på ett företag har under en längre tid varit otrevlig mot kollegor. Arbetsgivaren har nu tappat tålam…

Läs mer

Slagsmål mellan anställda

november 13, 2017

Två anställda i en produktionsanläggning har slagits på arbetsplatsen och kollegor har försökt stoppa slagsmålet. De an…

Läs mer

Offentlig upphandling

november 13, 2017

Företag lämnar anbud i offentlig upphandling. Upphandlande myndighet använder sig av en utvärderingsmodell som le…

Läs mer

Krav för semesterlön

november 13, 2017

Anställd riktar krav mot företaget för oreglerad retroaktiv semesterlön. SAO granskar underlag och beräknar semes…

Läs mer

Annonsskojare

november 13, 2017

Företaget har fått faktura av telefonförsäljningssföretag för annonser. Företaget har bestridit beställning. SAO ger rå…

Läs mer

Fastighetsmäklare stjäl affärsinformation (1)

november 13, 2017

En anställd fastighetsmäklare har sagt upp sig och det uppdagas därefter att mäklaren kopierat affärs- och kundin…

Läs mer

En lönelösning fick säljaren att stanna kvar

november 13, 2017