Main content section

Stadgar

 

SAO är en ideell förening som bildades sommaren 1986 av en grupp småföretagare. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Varje medlem har en röst på årsmötet. Stadgar är det regelverk som gäller för verksamheten. I stadgarna finns även en del regler för medlemskap.

Stadgar

 1. FIRMA
  Föreningens firma är SAO - Småföretagarna.

 2.  SYFTE
  Föreningens övergripande syfte är att stärka positionen för      medlemsföretagen på den svenska arbetsmarknaden.
  Föreningen skall verka för att:
  - lika konkurrensvillkor och därmed fri företagsverksamhet och sund marknadsekonomi skall gälla för alla företag oavsett storlek,
  - arbetsmarknads- och näringslivslagar, avtal och bestämmelser skall göras anpassningsbara efter storlek på företag.
       
 3. VERKSAMHET
  Föreningen skall i egen regi eller genom extern part upprätthålla serviceverksamhet för att ge medlemsföretagen råd och biträde i såväl arbetsrättsliga som civilrättsliga frågor och ärenden och därmed underlätta för medlemsföretagen i deras dagliga verksamhet.

  Föreningen skall tillhandahålla avtal för villkor och regler för medlemsföretagens anställda.
  Föreningens verksamhet skall vidare bestå i att bedriva opinionsbildning i frågor som rör företagandets villkor och förutsättningar.

 4. ASSOCIATIONSFORM
  SAO - Småföretagarna är en oberoende, opolitisk, icke religiös, ideell förening.

 5. SÄTE
  Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

 6. FIRMATECKNING
  Föreningens firma tecknas på det sätt styrelsen bestämmer.

 7. RÄKENSKAPER OCH REVISION
  Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. Vid ordinarie årsmöte väljs minst en revisor, vars mandattid gäller intill nästa ordinarie årsmöte.
  Revisorn (revisorerna) skall varje år före mars månads utgång avge berättelse över sin granskningsverksamhet.
  Revisionsberättelsen skall hållas tillgänglig för medlemmarna.

 8. MEDLEMSKAP
  Medlemskap kan sökas av enskilda företag, koncernföretag eller grupper av företag, liksom av föreningar och stiftelser som bedriver näringsverksamhet.
  Medlemskap ingås genom skriftligt avtal. Medlem skall erlägga fastställda avgifter enligt vid varje tidpunkt gällande medlemsavtal. Medlemskap löper årsvis från inträdesmånaden och därefter vidare med ett år i sänder om inte annat avtalats i medlemsavtalet.

  För medlemskapet skall alltid den senaste stadgans lydelse äga tillämpning. Beslutar årsmötet om ändring av stadgan skall vad som beslutats automatiskt äga tillämpning från och med den dag beslutet äger giltighet.

 9. MEDLEMS RÄTT TILL KOSTNADSFRI SERVICE
  Medlem äger rätt till kostnadsfri rådgivning inom alla serviceområden som föreningen eller anvisad extern part vid varje tidpunkt tillhandahåller, förutsatt att ärendet uppstått efter medlemskapets ingående.
  Styrelsen äger besluta om medlems rätt till kostnadsfri service enligt denna paragraf. Medlem äger rätt att överklaga styrelsens beslut hos årsmötet efter normalt motionsförfarande.

 10. SAMARBETSPARTNERS
  Till föreningens verksamhet kan utomstående experter och företag knytas. Dessa kallas samarbetspartners.

 11. ÅRSAVGIFT OCH FÖRSÄKRINGSFOND
  Vad som återstår av influtna avgifter - efter bestridande av föreningens förvaltningskostnader och övriga utgifter för föreningens ändamål - tillföres en försäkringsfond.
  Försäkringsfonden kan utnyttjas för ärenden där föreningen väljer att bestrida ärendets kostnader.
  Beslut om utnyttjande av medel ur försäkringsfonden tas av styrelsen.

 12. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP
  Utträde ur föreningen sker efter skriftlig uppsägning senast två månader före ny medlemsperiods början.
  Medlem som utträder ur föreningen äger ej rätt att återfå medel som inbetalats till föreningen och äger ej heller rätt att kräva någon andel av föreningens tillgångar.

 13. ÖVERLÅTELSE AV MEDLEMSKAP
  Medlem kan efter ansökan hos föreningen överlåta medlemskapet på annan part. Övertagande part övertar därmed medlemskapet i sin helhet. Det är överlåtande parts ansvar att informera övertagande part om medlemskapet.
  Vid försäljning av aktiebolag och kommanditbolag följer medlemskapet bolaget. Vid försäljning av handelsbolag och enskild firma övergår medlemskapet automatiskt till övertagande part. Om övertagande part inte vill överta medlemskapet skall medlemmen fullfölja sina förpliktelser för medlemskapet tills medlemskapet upphör enligt §12.

 14. STYRELSE
  Styrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med stadgarna och av årsmötet fattade beslut. Styrelsen består av minst tre och högst nio ledamöter och utser ordförande och behövliga funktionärer.
  Styrelsen är beslutsmässig, då minst 2/3 av antalet styrelseledamöter är närvarande. Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Så som styrelsen beslut skall gälla den mening varom de flesta närvarande förenar sig och vid lika röstetal, den mening som biträddes av ordförande.
  I behandling av ärende, som angår någon i styrelsen enskilt, må denne ej deltaga.
  Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll.
  Samtliga ledamöter som deltagit i ärendets avgörande, anses ha accepterat det i protokollet antecknade beslutet, om denne inte låtit anteckna avvikande mening.

 15. ÅRSMÖTE
  Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före utgången av april månad. Tidpunkten för årsmötet bestäms av styrelsen.
  Extra årsmöte kan hållas för visst angivet ärende om styrelsen så beslutar eller om minst en femtedel av medlemmarna så begär. Sådant årsmöte skall i så fall hållas inom 60 dagar från den tidpunkt då begäran kom styrelsen tillhanda.
  Kallelse till ordinarie årsmöte skall tillställas varje medlem senast 30 dagar före årsmötet. Vid extra årsmöte skall kallelse utfärdas senast 20 dagar före årsmötet.
  Motionsrätt till årsmötet har alla medlemmar. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet. Motion med förslag till stadgeändring skall vara styrelsen tillhanda senast före utgången av kalenderåret närmast före det då årsmötet skall hållas, så att ärendet kan upptagas i kallelse till stämman.
  Yrkande- och rösträtt på årsmötet äger alla medlemmar. Medlem som ej deltar personligen i stämma kan befullmäktiga annan medlem att utöva hans röst. Ingen medlem får rösta för mer än en tiondel av det antal medlemmar som är företrädda vid årsmötet. Revisor, som ej är medlem, äger närvaro- och yttranderätt vid årsmötet.
  Därutöver kan stämman bevilja ytterligare personer närvarande- och yttranderätt vid årsmötet.

  Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

  1) fastställande av röstlängd
  2) val av ordförande och sekreterare för årsmötet
  3) val av protokolljusterare
  4) val av rösträknare
  5) prövning av årsmötets stadgeenliga utlysande
  6) styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
  7) revisorns berättelse, fastställande av balansräkning och frågan om styrelsens ansvarsfrihet
  8) val av styrelse
  9) val av revisor
  10) fastställande av årsavgift
  11) övriga förslag från styrelsen
  12) motioner.

 16. OMRÖSTNING OCH BESLUT
  Beslut fattas med enkel majoritet, om inte annat stadgats. Omröstning sker öppet. Sluten omröstning skall tillämpas vid personval. Vid lika röstetal anses frågan ha fallit, utom vid personval då lotten skiljer.

 17. STADGEÄNDRING
  För ändring av dessa stadgar erfordras att förslag upptagits i kallelsen till årsmötet. Beslut skall fattas med tre fjärdedelars majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.

 18. UPPLÖSNING
  Föreningen kan inte upplösas så länge femtio medlemmar önskar upprätthålla verksamheten.

 19. TOLKNING AV STADGARNA
  Vid fråga om tolkning av föreningens stadgar gäller, intill dess frågan därom av årsmötet avgjorts, styrelsens mening.
  Stadgarna är antagna och fastställda av årsmöten.
  Klarläggande om årsmötesbeslut 030429 (beslut om antagande av ny stadga).
  Vid årsmötet beslöts att anta styrelsens förslag till ändrad stadga. Syftet var att modernisera stadgan och anpassa den till aktuella förhållanden. Den gamla stadgan är giltigt till efterföljande årsmöte antagit den föreslagna och beslutade stadgan. Beslutet måste fattas på två ordinarie årsmöten.
  Klarläggande om årsmötesbeslut 040427.
  Beslöt att anta av årsmöte 030429 beslutat förslag till ny stadga. Den nya stadgan ersätter den tidigare.