Main content section

VILLKOR FÖR SERVICEAVTAL
Serviceavtalet avser Kundföretaget (härefter kallad Kundföretaget) och SAO (kallas härefter SAO). SAO uppträder genom eget serviceaktiebolag.

1 AVTALSPERIOD
Avtalsperioden löper 12 månader i sänder.
Serviceavtal som inleds mellan den 1:a till 14:e i månaden avrundas nedåt och räknas från den 1:a dagen i månaden. Från den 15:e till den sista dagen i månaden avrundas uppåt till den 1:a i nästkommande månad. Avtalsperioden löper därefter vidare med 1 år i sänder såvida det inte sägs upp enligt punkt 7 nedan.

2 UPPGIFTER OM KUNDFÖRETAGET
Med Kundföretaget avses det företag, dess filialer, syster- och dotterföretag.
Kundföretaget erhåller kundnummer som styr inloggning till SAOs digitala tjänster.
SAO äger rätt att löpande inhämta uppgifter om Kundföretagets verksamheter från offentliga register.

3 SERVICEUTBUD
Kundföretaget - genom registrerade företrädare - har rätt att använda service- och rådgivningstjänster från SAO från det att Kundföretaget registrerats och Serviceavtal ingåtts. Serviceutbudets innehåll och omfattning beskrivs sammanfattat nedan. Utförligare beskrivning finns på www.sao.se. SAO äger rätt att ändra serviceutbudets omfattning och innehåll och äger rätt att fullgöra rådgivningen via annan part.

Rådgivning:
Rådgivning är kostnadsfri. Rådgivningen innebär att Kundföretaget kan vända sig till SAO i personal- och arbetsrättsliga frågor. SAO ska tillhandahålla rådgivning till Kundföretaget i frågor som är anhängiga till Kundföretagets verksamhet likväl som i övriga företagsrelaterade frågor.
Rådgivningen är inte begränsad i tid eller i antalet frågor/ärenden. Rådgivningens omfattning begränsas av det underlag som SAO får del av.
Rådgivningen sker i huvudsak per telefon, men kan även ske via e-post eller vid personliga möten. Rådgivning är tillgänglig under normala kontorsarbetstider.

Särskild utredning:
Vid rådgivning som sker på plats hos Kundföretaget eller för omfattande rättsutredningar har SAO rätt att debitera för nedlagd tid enligt gällande debiteringsregler direkt mot Kundföretaget. Debiteringsregler framgår av ”uppdrag” nedan.

Uppdrag:
För specifika uppdrag, där Kundföretaget önskar biträde i ärende debiterar SAO arvode för uppdrag enligt gällande debiteringsregler.
Debitering sker enligt gällande prislista, f.n. med 2200 kr exkl. moms per påbörjad timme.

Begränsningar i rådgivning och biträde:
Rådgivning är begränsad i frågor som gäller tvist mot annan part som är kundföretag i SAO. I fall där sådana tvister ändå uppkommer kan SAO agera
som medlare. Medlingsrollen innebär att SAO verkar för att lösa tvistiga frågor mellan parterna enligt vid var tillfälle gällande regler för medling.
SAO ska för undvikande av jäv informera Kundföretaget i de fall där medling kan komma att bli aktuell.   

4 FÖRÄNDRING AV KUNDFÖRETAGET
Serviceavtalet kan överföras till annan part med SAOs godkännande.
Vid förändring av Kundföretaget (oavsett om det sker genom verksamhetsövergång, enligt lag om anställningsskydd, vid försäljning av inkråm till annat företag, försäljning av aktier eller uppdelning av eller sammanslagning av flera företag), följer Serviceavtalet med den verksamhet där Serviceavtal ingåtts. Överförs Serviceavtalet genom sådan övergång som angetts ovan till annat företag, utträder det tidigare Kundföretaget från Serviceavtalet och det tillträdande Kundföretaget inträder i dess ställe.

5 PERSONUPPPGIFTSHANTERING
SAO har på den rättsliga grunden ”fullgörande av avtalsförpliktelse” rätt att hantera personuppgifter som är anhängiga till rådgivningen för Kundföretagets ärenden. SAO är personuppgiftsansvarig för hantering av personuppgifter. SAOs hantering av personuppgift följer policyn som finns på www.sao.se/personuppgiftspolicy.

6 AVGIFTER
Samtliga avgifter baseras på Kundföretagets storlek vid avtalsperiodens början och därefter vid varje ny avtalsperiods början.

Avgifterna består av:
Serviceavgift baseras på Kundföretagets antal anställda/sysselsatta och driftenheter. För filialer och dotterföretag är serviceavgiften reducerad. Avgiften är avdragsgill och momspliktig.

Personalavgift baseras på Kundföretagets antal anställda/sysselsatta och betalas för kommande avtalsperiod. Med antal anställda avses det antal som sysselsätts i Kundföretagets samtliga driftställen. Till anställda räknas VD och sysselsatta ägare. Avgifterna är avdragsgilla och momspliktiga.
Debiterad avgift reduceras inte under löpande avtalsperiod.

Kundföretaget ska inför ny avtalsperiod lämna uppgift om ändring av underlag för avgifter och SAO äger rätt att inhämta sådant underlag från offentliga register och debitera avgifter enligt sådana uppgifter.

Avgifterna prisjusteras årligen i syfte att anpassas till Statistiska Centralbyråns redovisade index och/eller allmänt ökade kostnader.
Avgifter debiteras från SAO eller dess servicebolag och betalas i förskott för kommande avtalsperiod och debiteras mot faktura per 10 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgifter och dröjsmålsränta med referensränta + 8%.

7 UPPSÄGNING
Serviceavtalet sägs upp skriftligt senast två (2) månader före Avtalsperiodens utgång, i annat fall löper det vidare med ett (1) år i sänder.

8 TVIST
Vid tvist om tolkning och eller tillämpningen av Serviceavtalet ska frågan hanteras i domstol med tingsrätt som inledande instans.

Avgifter

Prisgrupp efter företagsstorlek

Antal anställda

Serviceavgift/år

Personalavgift anst/år

1

0-

   5 000

150

2

5-

   6 000

150

3

10-

   8 000

150

4

15-

  10 000

150

5

20-

  12 000

150

6

25-

  14 000

150

7

30-

  16 000

150

8

35-

  18 000

150

9

40-

  20 000

150

10

45-

  22 000

150

11

50-

  24 000

150

12

Per dotterbolag / filial

100-

 

  35 000

    2 000

150

150