Main content section

Digital Ansökan serviceavtal

Sammanfattning av villkor

För serviceavtalet gäller Villkor Serviceavtal, se nedan.

Avtalsperiod

Avtalsperiod anges ovan och förlängs löpande med ett (1) år i sänder.

Uppsägning

Serviceavtalet sägs upp skriftligt senast 2 månader före avtalsperiodens utgång, annars löper det vidare med ett år i sänder.

Avgifter och betalning

Avgiftens storlek framgår av omstående sida. Avgift betalas i förskott för kommande avtalsperiod mot faktura, 10 dagar netto.

 

Företag

Företagsuppgifter

Ange registrerat firmanamn

(t ex förbund, arbetsgivareförbund)

Serviceavtalet med villkor godkännes och bekräftas med digital underskrift.
 

VILLKOR FÖR SERVICEAVTAL 
Företaget som Serviceavtalet avser kallas nedan Kundföretaget. SAO Service AB kallas nedan SAO.

1 AVTALSPERIOD
Avtalsperioden löper 12 månader i sänder.

Serviceavtal som inleds mellan den 1:a till 14:e i månaden avrundas nedåt och räknas från den 1:a dagen i månaden. Från den 15:e till den sista dagen i månaden avrundas uppåt till den 1:a i nästkommande månad.

Avtalsperioden löper därefter vidare med 1 år i sänder såvida det inte sägs upp enligt punkt 2 nedan.

2 UPPSÄGNING
Serviceavtalet sägs upp skriftligt senast 2 månader före avtalsperiodens utgång. Sägs inte serviceavtalet upp löper det vidare med 1 år i sänder.

3 SERVICEUTBUD
Kundföretaget har rätt att använda service- och rådgivningstjänster från det att Serviceavtalet undertecknats.

Serviceutbudets innehåll och omfattning beskrivs på www.sao.se.

För Kundföretaget är rådgivning kostnadsfri. Omfattningen av kostnadsfri rådgivning preciseras på www.sao.se/kostnadsfri rådgivning.

För specifika uppdrag, där Kundföretaget önskar biträde debiterar SAO arvode för uppdrag.

SAO äger rätt att löpande ändra serviceutbudets omfattning och innehåll.

4 ÖVERLÅTELSE
Kundföretaget äger inte rätt att överlåta Serviceavtalet på annan part utan SAO:s godkännande.

5 ERLÄGGANDE AV AVGIFTER
Kundföretagets samtliga avgifter debiteras från SAO eller annan av SAO utsedd part.

Avgifterna betalas i förskott för kommande avtalsperiod och debiteras mot faktura per 10 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgifter och dröjsmålsränta med referensränta + 8%.

6 AVGIFTER
Samtliga avgifter baseras på Kundföretagets storlek - mätt i antal anställda och driftsenheter - vid avtalsperiodens början och därefter vid varje ny avtalsperiods början.

Avgifterna består av:
Serviceavgift baseras på Kundföretagets antal anställda och driftenheter. För filialer och dotterföretag är serviceavgiften reducerad. Avgiften är avdragsgill och momspliktig.

Personalavgift baseras på Kundföretaget antal anställda och betalas för kommande avtalsperiod. Med antal anställda avses det antal som sysselsätts i Kundföretagets samtliga driftställen. Till anställda räknas VD och sysselsatta ägare. Avgifterna är avdragsgilla och momspliktiga.

Debiterad avgift reduceras inte under löpande avtalsperiod.

Har Kundföretaget inför ny avtalsperiod inte lämnat uppgift om ändring av underlag för avgifter äger SAO rätt att inhämta sådant underlag från offentliga register och debitera avgifter enligt sådana uppgifter.

Avgifterna kan prisjusteras årligen i syfte att anpassas till Statistiska Centralbyråns redovisade index och/eller allmänt ökade kostnader.