Main content section

Corona

Allmänna frågor
Det finns många situationer som företag behöver hantera och förhålla sig till när det gäller Coronaviruset. En del frågor påverkas av regler i lagstiftning medan andra frågor har mera praktisk eller ekonomisk innebörd för verksamhet och anställda.

Samhällsfarlig sjukdom
Coronaviruset har klassats som en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och smittskyddsförordningen. Det innebär att en rad regler blir tillämpliga som gäller både för allmänheten och för vårdpersonal. Dit hör krav på att sjukvården ska arbeta med smittspårning, den enskilde som blivit smittad eller riskerar att sprida smittan vidare är skyldig att följa sjukvårdens rekommendationer om vård och smittskyddsläkare kan besluta att den som är smittad eller riskera att sprida smittan vidare kan förbjudas att arbeta under en period.

Löpande update:
Regeringens beslöt den 11 mars att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställning med ett deltagarantal som överstiger 500 personer (200327 har regeringen begränsat sammankomster till högst 50 personer). Beslutet innebär ökade skyldigheter för alla i samhället. Polisen kan stoppa sådan sammankomst som strider mot förordningen. 
Privata tillställningar omfattas inte av förbudet. Gränsdragningen i frågan om vad som är privat eller offentligt avgörs av huruvida en tillställning riktas mot allmänheten eller inte. Helt klart är att många privata tillställningar, möten, events har ställts in. Alla i samhället påverkas av beslutet.
Vid brott mot förbudet kan arrangören dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader.

Regeringen har gått ut med en allmän avrådan från att besöka äldreboenden för att skydda riskgrupper.

Regeringen har den 16 mars beslutat att karensavdraget tas bort och att staten ska stå för sjuklönekostnaderna den första 14 dagarna.

Regeringens lagförslag om ändringar i lagen om Korttidsarbete har beslutats av riksdagen. Det innebär att företag som behöver dra ner på tjänster ska kunna verkställa korttidsvecka (minskad arbetstid och lön) istället för att göra uppsägningar och kan söka stöd av staten för en stor del av lönekostnaderna.

UD har den 14 mars gått ut med allmän avrådan från alla utrikesresor.

Regeringen har den 17 mars rekommenderat att kommunala gymnasier och högskolor stänger och bedriver verksamheten på distans. Högskoleprov mm skjuts upp.

Vilka arbetsrättsliga regler påverkas och gäller?

Arbetsmiljöregler

Enligt arbetsmiljölagens föreskrifter ska arbetsgivaren utreda vilken smittorisk som kan finnas, bedöma vilka risker det finns för medarbetarna samt åtgärda riskerna och vidta nödvändiga skyddsåtgärder.
Med den rådande situationen, där den fortsatta utvecklingen av Coronaviruset inte kan överblickas, bör arbetsgivarens åtgärder utgå från ett säkerhetsperspektiv. Man behöver också hålla sig uppdaterad om förändringarna och löpande uppdatera riskbedömningarna.

Antalet drabbade har ökat och förväntas att fortsätta öka. Arbetsgivaren måste löpande göra nya riskbedömningar och arbetsgivaren måste planera för hur smittspridningen ska hanteras på arbetsplatsen samt informera de anställda om vad som gäller.
Därtill följer en rad praktiska åtgärder för företagen för att minimera risk för smittspridning genom att minska möten, resor och arbeta på distans (utgångspunkt kan vara Folkhälsomyndighetens utvärdering och rekommendationer från UD).
Riskbedömningen ska inkludera frågan om medarbetarnas oro. Det finns en allmän oro hos allmänhet och anställda. Arbetsgivaren måste också uppmärksamma de organisatoriska och sociala riskerna kopplat till medarbetarnas oro.

Många arbetsplatser har tagit fram policyer och riktlinjer kring hur risker för smitta ska hanteras. Det kan minska spridningen och minska oro. Det är viktigt att informationen uppdateras löpande och att utvärdering görs löpande.

Anställningsskydd
Lagen anger regler för olika anställningsformer och regler för uppsägning. Arbetsgivaren kan inte ensidigt ändra anställningsformer, pausa anställningar eller kräva att anställdas anställningar avslutas enbart baserat på virusets framfart. Drabbas verksamheten av negativa effekter behöver anställningar sägas upp på grund av arbetsbrist.
Andra åtgärder kan vara att använda nya beslutade regler om Korttidsarbete, för att minska kostnaderna och öka möjligheten att behålla personal och stå rustade när det vänder.

Arbetstidsregler
Lagen anger regler för arbetstid och regler för övertid. Arbetsgivaren kan inte ensidigt ändra anställdas sysselsättningsgrad enbart för att beläggningen av uppgifter ökar eller minskar. Schemaändringar ska anmälas 30 dagar i förväg.

Semesterregler
Arbetsgivaren kan inte kräva att anställda tar ut semester enbart för att beläggningen av uppgifter minskar verksamheten drabbas av negativa effekter av viruset. Arbetsgivaren kan inte avgöra var medarbetaren reser på semester, även om semesterresor utomlands i praktiken har upphört. Huvudförläggning av semesterledighet (20 dagar) är juni till augusti. Resterande dagar kan tas ut vid annan tidpunkt. Förläggningen kräver samråd. 

Återkommande frågor

Kan arbetsgivare ensidigt besluta att medarbetare som varit i riskområden eller exponerats för smitta arbetar hemifrån?
Ja: Som ett led i arbetsmiljöarbetet, alltså för att säkerställa en sund och säker arbetsmiljö på arbetsplatsen, bör anställda som har varit i riskområden eller som exponerats för smitta uppmanas att arbeta hemifrån under 14 dagar efter hemkomst eller exponeringen för smitta. Arbetsgivaren kan använda sin arbetsledningsrätt och beordra medarbetaren att arbeta hemifrån eller från annan fysisk plats.
Lön: Medarbetaren ska få lön för sådan tid - även om inget arbete utförs.

Kan medarbetare kräva att få arbeta hemifrån eller att få stanna hemma på grund av oro/risk för smitta?
Skäl: oro att bli smittad på arbetsplatsen
Nej: Utgångspunkten är att medarbetaren inte har rätt att arbeta hemifrån på grund av oro för att bli smittad på arbetsplatsen.
Om medarbetaren ändå väljer att arbeta hemifrån eller vägrar komma till arbetet kan det anses vara arbets- eller ordervägran, vilket kan resultera i löneavdrag eller skriftlig tillrättavisning. Arbetsgivaren kan inte beordra medarbetarna att utföra farligt arbete, t ex att arbeta på arbetsplats där det finns risk för smitta.

Skäl: oro för att smitta någon annan (medarbetaren har varit i riskområde eller exponerats för smitta utan att vara smittad)
Nej: Det finns inget rätt att stanna hemma.
Lön: Medarbetaren riskerar löneavdrag. Arbetsgivaren kan dock medge detta och får då utge lön.

Skäl: oro att smitta någon annan (medarbetaren är smittad)
Ja: Medarbetaren ska följa smittskyddsläkares rekommendationer.
Lön: Medarbetaren kan sjukskriva sig och med stöd av läkarintyg kan smittbärarpenning utgå från Försäkringskassan.

Kan arbetsgivaren kräva att en eller flera (eller alla) anställda går ner i arbetstid på grund av negativa effekter för verksamheten kopplad till viruset?
Nej: Medarbetarnas tjänstgöringstid i anställningen utgår från vad som anges i anställningsavtalet/kollektivavtalet och kan inte ensidigt ändras. 

Kan arbetsgivaren kräva att en eller flera (eller alla) anställda går upp i arbetstid på grund av ökad beläggning för verksamheten kopplad till viruset?
Nej: Medarbetarnas tjänstgöringstid i anställningen utgår från vad som anges i anställningsavtalet/kollektivavtalet. Övertid kan beordras upp till ett tak.

Kan arbetsgivaren kräva att en eller flera (eller alla) anställda tar tjänstledigt eller tar ut semester på grund av negativa effekter för verksamheten kopplad till viruset?
Nej: Medarbetarna kan inte tvingas ta tjänstledigt. Semesterdagar kan läggas ut, men det kräver att medarbetarna godtar det.

Kan medarbetaren vägra att resa i tjänsten?
Nej: Om resor ingår i medarbetarens arbetsuppgifter kan vägran att resa i arbetet anses vara arbets- eller ordervägran. Arbetsgivaren kan dock inte kräva att medarbetaren reser till platser där det finns faktisk risk för smitta, t ex riskområden. Eftersom smittspridningen inte längre enbart är kopplad till resor får man bedöma från fall till fall hur resor i arbetet påverkar riskerna.

Kan arbetsgivaren begära att medarbetaren redogör för om denne varit i ett riskområde eller exponerats för smitta?
Ja: Det finns begränsningar I GDPR kring vilka frågor som arbetsgivaren kan journalföra om medarbetarens personliga intressen. Men det finns inget hinder att fråga. Arbetsgivaren har en skyldighet att verka för en säker arbetsmiljö för övriga anställda, så det faller sig naturligt att arbetsgivaren har rätt att begära att medarbetaren informerar om företagna resor till drabbade område eller om denne har exponerats för smitta t ex genom att ha varit i kontakt med personer som har varit i sådant områden eller exponerats för smitta. 

Kan arbetsgivaren begära att medarbetaren ändrar en framtida semesterresa för att undvika risk för smitta eller att exponeras för smitta?
Nej: Arbetsgivaren kan inte begära att medarbetaren ändrar en framtida planerad resa. Nu är i alla resor utanför Sverige så begränsade att de flesta resor inte kan genomföras. Genomförs ändå en resa (observera att Folkhälsomyndigheten och UD:s rekommendationer om avrådan från alla utlandsresor) kan medarbetaren riskera att bli avstängd från arbetet efter hemkomsten. Arbetsgivaren bör uppmana medarbetaren att följa myndigheters rekommendationer beträffande riskerna med resmålet. Rätten till lön får då bedömas från fall till fall.

Hur ska arbetsgivaren hantera en medarbetare som kommer till arbetet trots att medarbetaren uppvisar symptom?
Svar: Arbetsgivaren är skyldig att försöka förhindra smittspridning och skydda anställda för risk att smittas. Arbetsgivare kan inte beordra medarbetaren att sjukskriva sig, men med stöd smittskyddslagen och arbetsmiljölagen kan medarbetaren stängas av från arbetet.
Lön: Medarbetaren ska få lön och uppmanas kontakta vårdguiden 1177 (om medarbetaren sjukskrivs har denne rätt till sjuklön och ev. smittskyddspenning).

Om arbetsgivaren inte kan sysselsätta medarbetaren på grund av att verksamheten inte kan bedrivas i normal ordning kopplat till Corona?
Svar: Arbetsgivaren kan erbjuda annan sysselsättning. Skyldighet att utföra arbetet föreligger om uppgifterna faller inom ramen för anställningen eller inom ramen enligt gällande kollektivavtal.
Lön: Medarbetaren har rätt till lön.
Alternativ till att betala lön är att medarbetaren accepterar att ta ut semester eller vara tjänstledig.

Har du frågor om regler och tillämpning. Kontakta SAOs rådgivare. Tel: 08-555 11 300, epost: info@sao.se.

Företag som inte är anslutna till SAO