Main content section

Arbetsbrist, kortfattat

Behov av att säga upp personal
I dessa tider med oro för arbetstillfällen och verksamheter, har beslut nu tagits i riksdagen om stödpaket för företag som ska minska effekterna av Coronaviruset. Företag kan söka stöd för lönekostnader när anställda går ner i lön och arbetstid (korttidsarbete, se övrig info om effekter). Om inte korttidsarbete räcker för att minska kostnaderna återstår att säga upp anställda pga arbetsbrist. Uppsägningar kan kombineras med korttidsarbete under 2020.

Uppsägningar på grund av arbetsbrist
Som arbetsgivare avgör du om det råder arbetsbrist. Arbetsbrist är alltid en saklig grund för uppsägning och arbetsgivarens bedömning gäller. Med arbetsbrist menas något som är verksamhetsrelaterat med ekonomiska effekter. Utebliven order, minskad lönsamhet, omorganisation, eller ledningsbeslut att viss verksamhet ska läggas ner. Efter ett konstaterande att arbetsbrist gäller har du som arbetsgivare skyldigheter att hantera detta på ett korrekt sätt.

Det är många steg att gå igenom och processen kring uppsägningar behöver hanteras rätt och dessutom i rätt ordning. Punkter som är viktiga att beakta i denna situation är bland annat:

Omplaceringsskyldighet före uppsägning
Innan beslut om uppsägning ska arbetsgivaren pröva omplacering till annan ledig tjänst om sådan finns i företaget. Det kan innebära att en helt annan tjänst kan komma i fråga med andra villkor. För att kunna ta en annan tjänst krävs att den anställde har sk tillräckliga kvalifikationer, dvs vad som krävs av en som ska nyanställas.

Turordningsregler
Arbetsgivaren ska göra en sk turordningslista, för alla anställda på driftsenheten. Sist in- först ut är den grundläggande principen. Det krävs också att den anställde har tillräckliga kvalifikationer för tjänster. 

Förhandlingsskyldighet med facket
Arbetsgivaren är skyldig enligt Medbestämmandelagen att förhandla med facket om det finns kollektivavtal eller anställda med facklig tillhörighet innan beslut om uppsägning fattas. För företag med högst tio anställda kan två anställda kan undantag från turordningen. Efter genomförd förhandling kan uppsägning verkställas.

Uppsägningstider
Uppsägningstider regleras antingen i kollektivavtal, enskilda avtal eller enligt lag om anställningsskydd. Tiden varierar från 1 till 6 månader beroende på anställningstid.

Varsel till Arbetsförmedlingen
Om antalet berörda är 5 eller fler ska arbetsgivaren göra en varselanmälan till arbetsförmedlingen. Detta görs på deras hemsida, arbetsformedlingen.se. Vidare innebär det att uppsägningarnas slutdatum kan komma att skjutas upp under varseltiden som är från två månader till sex månader.

Återanställningsrätt
En anställd som har blivit uppsagd pga arbetsbrist har rätt till återanställning till lediga arbeten, om denne har varit anställd i sammanlagt mer än 12 månader under de senaste 3 åren. Det förutsätter då även att denne har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten.

För utförligare beskrivning om arbetsbrist gå in på medlemssidor/personalfrågor.

Kontakta SAO om ni står i begrepp att säga upp personal eller på annat sätt behöva inskränka eller förändra verksamheten. Tel: 08-555 11 300, epost: info@sao.se